Vrijwaringsverklaring

De weergegeven informatie op www.arborix.be is zorgvuldig en zo correct mogelijk samengesteld.  Arborix kan niet instaan voor de juistheid of de volledigheid van de informatie.  Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid, van welke aard dan ook die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen gebaseerd zijn op de bedoelde informatie.

Alle rechten zijn voorbehouden.  Uit deze uitgave mag er niets worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, opnamen, of enig ander manier, zonder voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever op de respectievelijke eigenaar van de data.

Copyright Boom en Plant Arborix B.V. 2024